Цена на счетоводни услуги

ЦЕНА НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

В account-bg.net ще намерите изключително конкуренти цени спрямо услугите, които предлагаме.

 1. АБОНАМЕТНО ОБСЛУЖВАНЕ.
  Предлагаме абонаментно обслужване за счетоводни услуги.
  Оферта за цена, може да получите, чрез запитване на [email protected]

 2. ЦЕНА НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС.

  Брой документи на месец. Цена в лв. без ддс за фирми занимаващи се с услуги Цена в лв. без ддс за фирми занимащи се с търговия Цена в лв. без ддс за фирми занимаващи се с производство
  Фирма нерегистрирана по ДДС до 20 документа 40 60 80
  Фирма нерегистрирана по ДДС от 40 до 80 документа 80 100 120
  Фирма нерегистрирана по ДДС от 80 до 120 документа 120 140 160
  Фирма нерегистрирана по ДДС от 120 до 200 документа 170 190 210

  В горепосочените суми не влизат таксите за обработка на заплати и осигуровки.
  Цените се калкулират допълнително и са посочени в долната таблица.

  Брой персонал за обработка на осигуровки и заплати Цени в лв. без ДДС
  1 10
  2 20
  3-5 50
  5-10 100
  10-20 250
  над 20 по договаряне
 3. ЦЕНА НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС.
  Брой документи на месец. Цена в лв. без ддс за фирми занимаващи се с услуги Цена в лв. без ддс за фирми занимащи се с търговия Цена в лв. без ддс за фирми занимаващи се с производство
  За фирми с нулeва декларация по ДДС – без дейност през годината 30 30 30
  Фирма регистрирана по ДДС до 20 документа 100 120 140
  Фирма регистрирана по ДДС до 40 документа 140 160 180
  Фирма регистрирана по ДДС до 80 документа 200 220 240
  Фирма регистрирана по ДДС до 120 документа 250 290 330
  Фирма регистрирана по ДДС от 121 до 200 документа 340 390 440
  Фирма регистрирана по ДДС от 200 до 300 документа 450 550 650
  Фирма регистрирана по ДДС от 300 до 400 документа 550 650 750
  Фирма регистрирана по ДДС от 400 до 500 документа 650 750 850
  Фирма регистрирана по ДДС над 500 документа по договаряне по договаряне по договаряне

  В горепосочените суми не влизат таксите за обработка на заплати и осигуровки и подаване на Декларация по Интрастат.
  Цените на същите се калкулират допълнително и са посочени в долните две таблици.

  Месечно възнаграждение за обработка на Интрастат Цени в лв. без ДДС
  от 1 до 5 записа 10
  от 5 до 10 записа 20
  от 10 до 20 записа 30
  от 20 до 30 записа 40
  от 30 до 50 записа 60
  над 50 записа по договаряне
  Брой персонал за обработка на осигуровки и заплати Цени в лв. без ДДС
  1 10
  2 20
  3-5 50
  5-10 100
  10-20 250
  над 20 по договаряне
 4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ

  Допълнителни годишни такси:
  1. Годишно данъчно и счетоводно приключване включително подаване на годишни отчети в Агенция по вписванията (с включени държавни такси) – 50% от месечното възнаграждение.

  Отстъпки от счетоводния абонамент
  1. 5% намаление от цената на месечната такса при импорт на приходни фактури.
  2. 5% намаление от цената на месечната такса при импорт на разходни фактури.
  3. 5% намаление от цената на месечната такса при импорт на склад.
  4. 5% намаление от цената на месечната такса при импорт на банкови извлечения.
  5. 5% намаление от цената при използване на онлайн счетоводител

  В абонамента се включва:

  • Изготвяне на счетоводна политика на фирмата;
  • Подготвяне и подаване на документи за Регистрация по Закон за данъка върху добавената стойност;
  • Класиране и обработка на счетоводни документи;
  • Проверка за съответствие на счетоводните документи с данъчно законодателство;
  • Изготвяне на необходими вторични счетоводни документи във връзка с дейността на фирмата;
  • Осчетоводяване на стопански операции съгласно разпоредбите на българското законодателство;
  • Изготвяне и подаване на документи (Справка Декларация и Дневници по ДДС, Интрастат декларация, другидекларации ) за НАП;
  • Изготвяне на справки и предоставяне на информация както да нуждите на клиента така и за нуждите на данъчните институции;
  • Изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски;
  • Изготвяне на платежни нареждания на хартиен носител, а при достъп по банкова сметка – електронно банкиране;
  • Изготвяне на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
  • Попълване на осигурителни и трудови книжки;
  • Изготвяне на рекапитулации, ведомости и сметки за изплатени суми на физически лица;
  • Изготвяне на документи във вразка с назначаването и прекратяването на лица на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
  • Подаване на необходимите декларации за осигурените от клиента лица;
  • Подаване на необходимата информация за сключените Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
  • Изготвяне и подаване на справки, Декларации и други подобни документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ;
  • Консултиране на клиента по въпроси с данъчното и осигурителното законодателство;
  • Изготвяне на месечна справка за финансовия резултат на фирмата;
  • Подготвяне на документи и представителство при провеждане на преверки, ревизии и одити;
  • Информиране на клиента за спазване на срокове касаещи НАП и НОИ;
  • Годишно счетоводно приключване на фирмата съгласно разпоредбите на българското законодателство;
  • Изготвяне и подаване Годишната данъчна декларация на фирмата;
  • Изготвяне и одаване на Годишните Финансови Отчети на фирмата в Агенцията по вписванията и НСИ;
  • Предприемане на необходимите дейстния за издаваме на удостоверение за актуално състояние и удостоверение за липса на данъчни задължения;

Посочените цени в “цена на счетоводни услуги” са примерни работни цени.
Възможно е да търпят корекция и предоговаряне, спрямо счетоводното състояние и дейността на фирмата.
За конкретно ценово предложение, свържете се с нас.