Счетоводно обслужване

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Счетоводна къща към account-bg.net предлага цялостно счетоводно обслужване за фирми от малкия и среден бизнес, както и за физически лица.
Ние залагаме на индивидуален и персонализиран подход към всеки клиент.
Не се колебайте да ни потърсите, за данъчна или финансова консултация.

Част от счетоводните услуги, които можем да Ви предложим са :

 • Изготвяне на счетоводна политика и инвидуален сметкоплан, съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност.
 • Обработка на счетоводни документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводна информация на хартиен или електронен носител.
 • Текущо и навременно осчетоводяване на счетоводни документи.
 • Консултиране относно правилното създаване на счетоводни документи.
 • Поддържане на регистри, спрямо нуждите на ръководството.
 • Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на амортизации;
 • Подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка -Декларация по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации;
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
 • Изготвяне на счетоводни справки;
 • Обработка на банкови извлечения;
 • Обработка на документи за командировка в страната и чужбина;
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъчните и осигурителни задължения на фирмата;
 • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения.
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ
 • Счетоводни и трудово – правни консултации;
 • Изготвяне на месечна справка за финансовият резултат на фирмата.